Sperrholz

Birke-, Fichte-, Kiefersperrholz.
Format: 1525 x 1525 mm oder 2440 x 1220 mm.
Stärke: 3 – 30 mm.
Interieur MR-E1 oder Exterieur WBP-E1 verleimt.
Konstruktionsplatten: Film Faced 2440 x 1220 mm.
Deck- und Bodenplatten mit Nut und Feder in 2440 x 1220 mm.

de_DE
da_DK de_DE